Счетчики

Алишер Навоийнинг "Маҳбуб ул-қулуб” асарида

сўз қудрати фалсафаси

    Сўз санъати инсоният яратган мўъжизалардан биридир. Бадиий адабиётда инсониятнинг босиб ўтган узоқ мураккаб ҳаёт йўли, тарихи, уни қуршаб турган муҳит, коинот, жонли ва жонсиз оламни табиат ва жамиятдаги воқеа ҳодисаларни англаш, тушуниш идрок этиш жараёни унга муносабат билдириш даражаси акс этгандир. У инсоннинг маънавий камолотга етишига хизмат қилади. Сўзга ошуфталик, сўзнинг остини ҳам кўра олишга интилиш, нутқнинг ғоят латифлигидан, нутқдаги сўзларнинг фавқулодда уйғунлигидан завқланиш, она тилида таъсирчан нутқ сўзлай олувчига, сўзни санъат даражасига етказа оладиган нотиқларга алоҳида ҳавас билан қараш ўзбекнинг азалий урфларидандир.

   Сўз билан тингловчининг фақат қулоғини эмас, балки қалбини ҳам забт эта билиш Шарқда, хусусан, ўзбекларда тарбияланганликнинг, маърифатлиликнинг, зиёлиликнинг белгиларидан бири бўлган. Улуғ бобомиз Юсуф Хос Хожиб "Одобнинг боши тилдир” деб бежиз ўгит бермаганлар. Зотан, нутқнинг гўзаллиги, тилнинг бурролиги, лисоний ифоданинг аниқ ва тиниқлиги инсон учун ўзига хос ҳусндир, бу ҳусн охир-оқибатда жамиятнинг, миллатнинг ҳуснини кўрсатади.

   Биз жаҳон аҳлига ўзбек деган номни танитган Амир Темур, Мирзо Улуғбек, Ат-Термизий, Фаробий ва Хоразмийдек, Имом ал Бухорий ва Нақшбандийдек буюк даҳоларнинг авлодларимиз, яна қанчадан-қанча алломаларимизни номма-ном айтиб ўтсак адоғи кўринмайди. Миллатимиз фахри бўлган бу улуғ бобокалонларимиз билан ҳар қанча ғурурлансак арзийди. Яна шундай буюк сиймоларимиз, Мағрибу Машриққа донғи кетган, адабиётимиз шуҳратини юксак маъволарга кўтарган Алишер Навоий ва Заҳириддин Муҳаммад Бобурдек забардаст шоирларимиз бор. Биз ана шундай серқирра салоҳиятли буюк зотларнинг авлодларимиз. Ўзбек адабиёти жуда бой адабий меросга эга эканлиги ҳақида, бу адабиётнинг ривожланиб тараққий топишида улуғ бобокалонларимиз А.Навоий, Лутфий, Атоий, Саккокий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур каби кўплаб шоирлар ўз ҳиссаларини қўшганликлари тарихдан бизга маълум. Уларнинг ҳар бирлари тарихда ўзига хос из қолдирган лекин булар ичида Алишер Навоийнинг ўрни алоҳида аҳамият касб этади, чунки у ўзбек адабиётига асос солган буюк мутафаккир шоирдир.

    Шеърият осмонида қуёшдек порлаган, инсониятни маърифатга чорлаган, асрларни мунаввар айлаган сўз мулкининг султони Ҳазрат Мир Алишер Навоий сўз дурдоналаридан тузилган назмда ва калима гавҳарларидан тартиб топган достону ғазалларида сўз таърифи хусусида ғоят гўзал, бетакрор, пурмаъно ташбеҳлар айтганларки, бу доно хикматларни эшитган ҳар бир инсоннинг ўзи учун сабоқ олиши табиий.

Ширин сўз ила халққа марғуб ўлғил

Юмшоқ де, ҳадисингнию маҳбуб ўлғил

Сўз борким, эшиткучи таниға жон киюрур,

Сўз борким, айтқучи бошин елга берур

Тилинг била кўнглигни бир тут,

Кўнглию тили бир киши айтқан сўзга бут

Ҳар кимки чучук сўз элга изҳор айлар,

Ҳар неча-ки ағёр дурур ёр айлар.

   Доно халқимиз "яхши сўз жон озиғи” деб бежиз айтмаган. Сўз кучли қудратга эга. Сўзнинг қудрати ҳақида уни тўғри қўллаш ҳақида буюк шоиримиз Алишер Навоий ўзларининг кўплаб асарларида ёзиб қолдиргандар. Шундай асарлардан бири "Маҳбуб ул-қулуб” (Кўнгилларнинг севгани) дир. Бу Алишер Навоийнинг сўнгги йирик асари бўлиб, у 1500 йилда яратилган.

  Навоий бу асарида ҳаётдан олган тажрибаларига, ўзининг ижтимоий сиёсий ва аҳлоқий таълимий қарашларига якун ясаш, кишиларнинг хулқ атворидаги иллатларни фош этиш, уларни яхшиликка йўллаш мақсадини ўз олдига қўяди.

  "Маҳбуб ул-қулуб” фалсафий ахлоқий асардир. У уч қисмга бўлинади. Аввалги қисм халойиқ аҳволи ва феъл атвори ҳамда сўзларининг кайфиятига бағишланган. Иккинчи қисм ҳамида ҳисол хосиятида – яхши фазилатлар ва ёмон хусусиятлар ҳақида бўлса, учинчи қисмда эса ҳамида натижаси ва замима ҳисол хосиятида яъни – яхшиликнинг натижаси ва ёмон хислатларнинг оқибати тилга олинган. Навоий ҳазратларининг таъбири билан айтганда  "Имкони бор ҳар бир яхшилик – сўз орқалидир.

  "Маҳбуб ул-қулуб” асарида одоб - аҳлоқ масаласига алоҳида аҳамият берилади. Одоб ва тавозени кишининг олижаноб фазилати деб баҳолаган Навоий: "Одоб кичик ёшлиғларни улуғлар дуосига сазовор этар ва ул дуо буругти билан умрдан барҳурдур”, "Одоб тавозу дўстлуқ кўзгусига жило бўлур ва икки жонибдин ёруғлик еткурур...”.

  Навоий одоб-аҳлоқ мавзусига тўхталар экан, асарда сўзнинг қудратига чин, тўғри сўзлаш ва нутқда ҳалол бўлишга чақирар экан, ёлғон сўз ҳамиша фақат бахтсизлик келтиришини таъкидлайди. Чин сўз мўътабар, яхши сўз муҳтасар сўзки фасоҳат зеваридан муайян эмасдур анга чинлик зевари басдур. Ёлғончи ҳар неча сўзида фасиҳроқ сўзи қабиҳ - дейди.

Хирадманд чин сўздан ўзга демас.

Вале бори чин ҳам дегулик эмас.

Киши сўзда чин сўз деса зебо дурур,

Неча мухтасар бўлса авло дурур.

  "Маҳбуб ул-қулуб” да яна шундай сатpлар учрайди. Хушбўй ким сўзни рафиқ ва муфасо била айтгай, кўнгил ғам қиладурғон бўлса анинг сўзидан қайтгай.

Сўздадур ҳар яхшиликнинг имкони бор.

Мундин дебдурларки, нафаснинг жони бор.

   Яъни ширинсўз одам ҳар бир сўзини мулойимлик билан келиштириб айтади ва кўнгилга келадиган юз ғам унинг сўзи билан қайтади.

Сўз билан ҳар қандай яхшиликни, эзгуликни рўёбга чиқариш мумкин. Тилни "кўнгил хазинасининг қулфи” ва сўзни шу хазинанинг калиди деб таърифлаган Навоий тил одобига ҳамма вақт чуқур эътибор бериш зарур эканлигини, ҳар бир айтилажак сўзни ўйлаб, ақл тарозусига қўйиб, "тилингни ўз ихтиёрингда асра” дея ўринли ва мантиқли сўзлашга чақиради.

Сўзни кўнгулда пишқармагунча тилга келтирма,

Ва ҳар неки кўнгулда бор – тилга сурма.

  Шунингдек, ёмон кишилар ўзларининг дилозорликлари билан кишилар дилига қаттиқ озор бериши ва кўнгилларини чилпарчин синдириши мумкинлигини қуйидаги мисраларда шундай баён қилади:

 

Ким синса кўнгул заҳми забон оғриғидин, 

Кам эрмас анинг оғриғи жон оғриғидин.

Сўздин ўлукнинг танида руҳи пок,

Руҳ доғи танаро сўздин ҳалок.

Навоий ҳазратлари ҳақ таолодан мадад сўраб, ёзган ҳар бир нодир мисраларни инсонлар қалбининг туб-тубдан жой олиб, дилларига жо бўлишини астойдил ният қилган эканлар. Алишер Навоий ўзларининг бир ғазалларида:

 

Агар бор эса поклик нияти

Анга ёр ўлур поклар ҳиммати

Керакоғзи поку, сўзи дағи пок

Яна кўнгли поку кўзи дағи пок

дея инсонларни покликка ундаб, инсонларнинг кўнгли ҳам, нияти ҳам пок бўлиши,дили ҳам тилиҳам бир бўлиши зарурлигини уқтирган.

"Маҳбуб ул-қулуб” да халқ оғзаки ижодининг бебаҳо бойликларидан бири халқ мақолларидан фойдаланилган ҳолда Алишер Навоий шундай пурмаъно ҳикматли сўзлар ҳам яратдики, уларнинг кўпи халқ мақолига айланиб кетди. Мақол ва ҳикматли сўзлар "Маҳбуб ул-қулуб” нинг мазмунини ғоявий қимматини бойитиш билан бирга тилни янада ширали қилади. Масалан: "Кўп демак сўзга мағрурлик” "Тилга ихтиёрсиз, элга эътиборсиз” "Ҳар кимки сўзи ёлғони зоҳир бўлгач у ёлғон”, "Чин сўз мўътабар, яхши сўз мухтасар”, "Чин сўзни ёлғонга чулғама, чин айта олур тилни ёлғонга булғама” ва бошқалар шулар жумласидандур. Шоир ҳикматлариҳаётнинг турли - туман томонларинибеистисно ўз ичига олган. Уларда инсон муҳаббати, вафодорлик, дўстлик, илм- маърифат фазилатлари,саҳийлик, карам, сабр-қаноат, меҳнатсеварлик хусусиятлари, оила, фарзанд тарбияси, ватанпарварлик, инсонпарварлик, одоб-тавозуъ, мулойимлик, садоқатлилик, ростгўйлик, тўғрилик, ширинсуханлик, юмшоқ кўнгил, камтарлик,меҳрибонлик, ўзгалар манафаатларини ўз манфаатидан устун қўйиш каби хусусиятлар мадҳ этилади.

 

   Шоир ўз асарларида умуминсоний ғоялар инсонпарварлик, адолатпарварлик дўстлик, тинчлик, меҳр – садоқат, пок муҳаббат, вафо ва садоқат, маърифатпарвар лик каби гўзал туйғуларни юксак бадиий шаклда ифодалаш орқали ўзбек адабиёти шуҳратини дунё миқёсига олиб чикди ва ўзи ҳам Фирдавсий, Низомий, Шекспир, Гомер, Данте, Гётелар қаторидан ўрин олди. А. Навоий ўзбек адабиётида ғазалчиликни юксак даражага кўтарди, гўзал " Хамса”си билан ҳамсачилигимизга асос солди, насрий асарлари аруз илми, тил, дин ва тарихга оид илмий асарлари билан етук теран олим эканлигини намойиш қилди. Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганларидек: "Алишер Навоийнинг тарих ва башарият олдидаги улуғ хизматларидан бири шундаки, у адолат туйғусини ҳар бир инсон, ҳар қайси халқ ва миллат интилиб яшайдиган олий мезон даражасига кўтарди, одамзодни ҳаётда адолатни қарор топтиришга, уни асраб - авайлашга чорлаб ўтди.”

   Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, Алишер Навоий ўз ҳикматлари кишиларга ўрнак бўлиши, яхшилик ва ёмонликни белгилашда, гўзалликни эъзозлаш, эзгуликка интилишва ёмонликдан ўзларинийироқ тутишларида бир дастуруламал бўлишини умид қилган. Ҳа, Алишер Навоий байтларида айтилганидек, умримизнинг ҳар бир дақиқасини фақат яхшиликка, эзгуликка, илм олиш ва даҳоларимизўгитларига амал қилганҳолда яшашга интилишимиз керак.

 

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш,

қуриш ва эксплуатацияси институти

"Ўзбек тили ва хорижий тиллар” кафедраси

катта ўқитувчиси Н.Пазлетдинов

 

 

Подробнее
 • Просмотрена: 668

"Алишер Навоий мероси – миллат хазинаси” ва

"Захириддин Мухаммад Бобур- баркамол шахс тимсоли” мавзуларида ўтказилган ижодий учрашув

   Жорий йилнинг 13 февраль куни соат 13.00 да Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида Маънавият ва маърифат бўлими ва "Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилари ҳамда талаба-ёшлар иштирокида Ўзбек миллатининг фахру ифтихори саналмиш улуғ шоир ва давлат арбоби Алишер Навоий таваллудининг 576 йиллиги ҳамда шоҳ ва саркарда Заҳириддин Муҳаммад Бобур таваллудининг 534 йиллигига бағишланган адабий-бадиий кеча ўтказилди. Ушбу тадбирда Алишер Навоий номидаги Тошкент Давлат ўзбек тили ва адабиёти университети профессори Насимхон Рахмон, шоирлар Икром Отамурод ва Рустам Мусурмонлар иштирок этишди.

“Алишер Навоий мероси – миллат хазинаси” ва “Захириддин Мухаммад Бобур- баркамол шахс тимсоли” мавзуларида ўтказилган ижодий учрашув“Алишер Навоий мероси – миллат хазинаси” ва “Захириддин Мухаммад Бобур- баркамол шахс тимсоли” мавзуларида ўтказилган ижодий учрашув

       Тадбир давомида маърузачилар томонидан мамлакатимизда буюк мутафаккир шоирлар Алишер Навоий ҳамда Ўзбек мумтоз адабиётининг йирик вакили, тарихчи, географ, давлат арбоби, истеъдодли саркарда Захириддин Муҳаммад Бобур ҳаёти ва ижодини ҳар томонлама чуқур ўрганиш, уларнинг юксак инсонпарварлик ғоялари билан йўғрилган асарлари мазмун-моҳиятини кенг тарғиб этиш ва мутафаккирлик ғояларни ёш авлод онгига сингдириш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилаётганлиги ҳақида тўхталиб ўтишди.

“Алишер Навоий мероси – миллат хазинаси” ва “Захириддин Мухаммад Бобур- баркамол шахс тимсоли” мавзуларида ўтказилган ижодий учрашув“Алишер Навоий мероси – миллат хазинаси” ва “Захириддин Мухаммад Бобур- баркамол шахс тимсоли” мавзуларида ўтказилган ижодий учрашув

   Она тилига муҳаббат, унинг беқиёс бойлиги ва буюклигини англаш туйғуси ҳам бизнинг онгу шууримиз, юрагимизга аввало Навоий ва Захириддин Муҳаммад Бобур асарлари билан кириб келишини таъкидладилар.

Бу бебаҳо меросдан халқимиз, айниқса, ёшлар қанчалик кўп бахраманд этилса, миллий маънавиятимизни юксалтиришда, жамиятимизда эзгу инсоний фазилатларни қарор топтиришда шунчалик қудратли маърифий қуролга эга бўламиз.

Тадбир давомида Насимхон Рахмон, Икром Отамурод ва Рустам Мусурмонлар Алишер Навоий ва Захириддин Муҳаммад Бобур ғазалларидан намуналар ўқиб бердилар.Подробнее
 • Просмотрена: 886

"Навоийни англаш – ўзликни англаш демакдир!”

Алишер Навоий таваллудининг 576 йиллиги ҳамда Захириддин Мухаммад Бобур таваллудининг 534 йиллиги муносабати билан 2017 йил 14 февраль куни Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида "Навоийхонлик ойлиги” доирасида "Асрларни мунаввар айлаган даҳолар!” мавзусида адабий-бадиий кеча ўтказилди.
“Навоийни англаш – ўзликни англаш демакдир!” “Навоийни англаш – ўзликни англаш демакдир!”
Адабий кечада Алишер Навоий номидаги Ўзбек тили ва адабиёти университети доценти, филология фанлари номзоди Тоҳир Шермуродов ҳамда филология фанлари номзоди, доцент, И.Э.Умировлар ўз маърузалари билан иштирок этди.

“Навоийни англаш – ўзликни англаш демакдир!” “Навоийни англаш – ўзликни англаш демакдир!”

Кеча давомида талабалар томонидан тайёрланган саҳна кўринишлари намойиш этилиб, Навоий ва Бобур ижодидан ғазал ва рубоийлар ижро этилди.“Навоийни англаш – ўзликни англаш демакдир!”“Навоийни англаш – ўзликни англаш демакдир!”

Тадбир сўнгида фаол иштирок этган "Ўзбек тили ва хорижий тиллар” кафедраси профессор-ўқитувчилар ҳамда талаба-ёшлар институт раҳбарияти томонидан фахрий ёрлиқлари билан тақдирландилар.

Подробнее
 • Просмотрена: 679

Буюк инглиз ёзувчиси Виллиам Шекспир таваллудининг 453 йиллиги муносабати билан Британия консуллиги иштирокида адабий кеча ўтказилди

   2017 йилнинг 10 февраль куни "Ўзбек тили ва хорижий тиллар” кафедраси томонидан Буюк инглиз ёзувчиси Виллиам Шекспир таваллудининг 453 йиллиги муносабати билан Британия консуллиги иштирокида адабий кеча ўтказилди. Ушбу адабий кечада Британия консуллиги ташкилотининг директор ўринбосари Ж.Ғуломова, ва ташкилот мутахассислари И.Ихлосова, С.Эргашева, Н.Ходжаева, Ш.Каримовалар ўз тақдимотлари билан иштирок этишди.

Буюк инглиз ёзувчиси Виллиам Шекспир таваллудининг 453 йиллиги муносабати билан Британия консуллиги иштирокида адабий кеча ўтказилди

  Адабий кечада Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бир гуруҳ талабалари ёзувчи қаламига мансуб "Гамлет” ва ”Отелло” асарларидан парчалар ижро этишди.

Буюк инглиз ёзувчиси Виллиам Шекспир таваллудининг 453 йиллиги муносабати билан Британия консуллиги иштирокида адабий кеча ўтказилдиБуюк инглиз ёзувчиси Виллиам Шекспир таваллудининг 453 йиллиги муносабати билан Британия консуллиги иштирокида адабий кеча ўтказилди
 
   Тадбир сўнгида талабалар Буюк инглиз ёзувчиси Виллиам Шекспир ҳаёти ва ижоди тўғрисида ўзларининг қизиқтирган саволларига ташриф буюрган меҳмонлардан тўлиқ маълумотлар олишди.
Подробнее
 • Просмотрена: 633

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида талаба-ёшлари ўртасида диний экстремизм ва тероризмга қарши кураш, унинг салбий оқибатларига қаратилган тадбир бўлиб ўтди

    Жорий йилнинг 10 фераль куни Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш,қуриш ва эксплуатацияси институти профессор-ўқитувчилари ва талаба-ёшлари ўртасида Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳамда манфаатдор идоралар билан ҳамкорликда талаба-ёшлари ўртасида диний экстремизм ва тероризмга қарши кураш, унинг салбий оқибатларига қаратилган профилактик тадбирларни кучайтириш мақсадида "Диний экстремизм, терроризм ва унинг салбий оқибатлари”га қаратилган учрашув бўлиб ўтди.

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида талаба-ёшлари ўртасида диний экстремизм ва тероризмга қарши кураш, унинг салбий оқибатларига қаратилган тадбир бўлиб ўтдиТошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида талаба-ёшлари ўртасида диний экстремизм ва тероризмга қарши кураш, унинг салбий оқибатларига қаратилган тадбир бўлиб ўтди
  Тадбирда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Маънавий-аҳлоқий тарбия бошқармаси етакчи мутахассиси Рахмонов Норим Раззоқович, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича Қўмита ходими Мирисмоилов Мирюсуф Мирисмоил ўғли, Рус Праваслав Черкови диний семинарияси ўқитувчиси Шквордюк Олег Степановичлар ўз маърузалари билан иштирок этишди.
Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида талаба-ёшлари ўртасида диний экстремизм ва тероризмга қарши кураш, унинг салбий оқибатларига қаратилган тадбир бўлиб ўтди   Маърузачилар ўз сўзларида бугун дунёдаги сиёсий вазиятни кузатар эканмиз, турли хил мафкуравий курашларнинг майдонига айланиб хонавайрон бўлган мамлакатлардаги аянчли манзаралар ва уларда минглаб бегуноҳ инсонларнинг қурбон бўлаётганини гувоҳи бўлаётганлигимиз ҳамда муқаддас ислом динининг мукаммал қонуниятларини тушунмай, унинг моҳияти, эзгу ғояларини англамасдан туриб, турли бузғунчи, ёвуз кучларнинг таъсирига берилиб, ўз юртига тош отиш, ўз юртдошларига қурол ўқталиш энг камида маънавий манқуртликдирлиги таъкидлаб ўтилди.

   Диний экстремизм ва терроризм маънавий таҳдидларнинг бир тури бўлиб, улар ўзлари мансуб бўлган диний конфессия вакилларини радикал ҳаракатларга чорловчи, мамлакатдаги тинчлик ва осойишталикни издан чиқаришга интилувчи, мавжуд конституцион тузумни ағдариб ташлашга даъват этувчи тажоввузкор сиёсий фаолиятдир.

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида талаба-ёшлари ўртасида диний экстремизм ва тероризмга қарши кураш, унинг салбий оқибатларига қаратилган тадбир бўлиб ўтди   Дарҳақиқат, Мамлакатимизнинг Биринчи Президенти Ислом Каримов дунё миқёсида ҳали кўплаб қўпорувчилик, хунрезликлар юз бермасдан туриб, бу хавфни илғаган ва жаҳон жамоатчилигини унга қарши биргаликда кескин чоралар билан курашишга даъват этган эди.

   Мамлакатимизда мазкур иллатларга қарши курашиш давлатимиз ва ҳукуматимиз олдида турган энг муҳим масаладир. Бу борада давлат органлари, давлат ва нодавлат ташкилотлар ҳамда жамоатчилик вакиллари томонидан салмоқли чора-тадбирлар, ушбу иллатни йўқ қилиш, унинг илдизига болта уриш, фуқароларимизни унинг домига тушиб қолмасликлари учун тегишли ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Тадбирда диний экстремизм ва тероризм, унинг салбий оқибатлари, унинг домига тушиб қолганларнинг аянчли тақдирлари мисоллар асосида тушунтириб ўтилди ҳамда унга қарши курашишда ёшларнинг ҳам ўрни беқиёслиги таъкидлаб ўтилди. Тадбир қизғин баҳс-мунозара тарзида ўтиб, талаба-ёшлар ўзларининг қизиқтирган саволларига мутахассислардан жавоблар олишди. Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида талаба-ёшлари ўртасида диний экстремизм ва тероризмга қарши кураш, унинг салбий оқибатларига қаратилган тадбир бўлиб ўтди  

   Тадбир олдидан диний экстремизм ва терроризмни салбий оқибатларини акс эттирган "Қиёматга қолган қарз”номли фильм намойиш этилди.

 
Подробнее
 • Просмотрена: 752

"КИТОБ МУТОЛААСИ ВА КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ”

  

   Жорий йилнинг 2 февраль куни Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти "Транспортда бошқарувнинг ахборот тизимлари” кафедраси ташаббуси билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг "Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги фармойишини ўрганиш мақсадида "Китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш” мавзусида семинар ташкил этилди.

   Семинарда кафедра профессор-ўқитувчилари ҳамда Тошкент автомобиль -йўллар касб-ҳунар коллежи директори Ж.Қулмухамедов иштирок этишди.

    Семинарни кафедра мудири А.Мухитдинов кириш сўзи билан очиб, барча семинар иштирокчиларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида"ги фармойишни мазмун-моҳияти билан барчани таништириб ўтди.

   Кейинги, сўз навбати кафедра доценти Б.Саттиволдиевга берилди. Устоз ўз суҳбатини Амир Темур ўгитларидан бошлади.

“КИТОБ МУТОЛААСИ ВА КИТОБХОНЛИК МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ”

    Сўнгра Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг "Юксак маънавият-енгилмас куч” китобидан цитаталар ўқилди.

Шунингдек буюк мутафаккир ва алломаларимизнинг ҳикматли сўзлари ҳамда халқ мақолларидан намуналар тахлилий баён қилинди.


Подробнее
 • Просмотрена: 1570

"Бросе Броом” компанияси (АҚШ) билан институт хамкорлик мемарандуми узайтирилди.

    Жорий йилнинг 1 феврал куни институтимизга Америка Қўшма Штатларининг Бросе Броом Бросе Мануфактуринг Со. ("Broce Broom manufacturing Co”) компанияси директори Алан Вэнс (Alan Vince) ташриф буюрди. Ташриф даврида ректоратнинг кичик залида Алан Вэнс "Бросе Броом” компанияси ҳақида презентация тақдимотни ўтказди. Тақдимотда Халқаро алоқалар бўлими, "Йўл қурилиши машиналари жихозларини таъмирлаш ва эксплуатацияси”, "Ўзбек тили ва хорижий тиллар” кафедралари профессор-ўқитувчилари ва институт талаба ва магистрантлари иштирок этишди.
“Бросе Броом” компанияси (АҚШ) билан институт хамкорлик мемарандуми узайтирилди.

 

   Тақдимотни институт ректори А. Рискулов очиб берди.

   Тақдимот даврида Алан Вэнс ўз корхонасини тарихи, йўл қурилиши машиналарининг ахамияти ва корхонада канақа турдаги йўл қурилиши машиналалари ишлаб чиқарилишини тақдимот давомида гапириб ўтилди.

“Бросе Броом” компанияси (АҚШ) билан институт хамкорлик мемарандуми узайтирилди.

 

   Тақдимот сўнгида "Бросе Броом” компанияси билан институт хамкорлик мемарандуми узайтирилди.

“Бросе Броом” компанияси (АҚШ) билан институт хамкорлик мемарандуми узайтирилди.

    Очиқ-мулоқот рухида ўтган тадбир давомида иштирокчилар томонидан корхона билан боғлиқ ўзларини қизиқтирган саволларга маърузачи томонидан жавоблар олишди.

“Бросе Броом” компанияси (АҚШ) билан институт хамкорлик мемарандуми узайтирилди.

 

 

Институт Халқаро алоқалар бўлими

 

Подробнее
 • Просмотрена: 679

"Самарқандда янги зиёратгох”

    Биринчи Президентимизнинг ташаббуси билан мамлакатимизда кенг кўламли бунёдкорлик ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилди. Жумладан, Самарқанд хар томонлама обод қлиниб, бутун жахондан келадиган мехмон ва сайёхларнинг ҳавасини тортмоқда.

Бу хайрли ишлар бугун Президентимиз Шавкат Мирзиёев рахнамолигида тизимли равишда давом эттирилмоқда.

   Шу маънода давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 25 январдаги "Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг хотирасини абадийлаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2744-сонли Қарори халқимиз кўнглидаги ниятининг ёрқин ифодаси бўлди. Ушбу қарорда белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида бизнинг Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти, мустақил Ўзбекистон давлатининг асосчиси Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг Ватанимиз равнақи, юртимиз тинчлиги ва халқимиз фаровонлигини қўшган улкан ҳиссаси, у кишининг сермазмун ҳаёти ва фаолиятининг ёш авлод тарбиясида тутган ўрни ва аҳамиятини инобатга олиб, буюк давлат ва сиёсат арбоби таваллуд топган кун - 30 январь санаси муносабати билан "Самарқандда янги зиёратгох” мавзусида тадбир бўлиб ўтди.

   Ушбу тадбирда Ўзбекистон Миллий университети фалсафа фанлари доктори, профессор Шермухамедова Нигина Арслановна ўз маърузаси билан иштирок этди. Н.Шермухамедова ўз маърузасида Ислом Каримов серқирра фаолияти, олижаноб инсоний фазилатлари билан Ватанимиз тарихида ўчмас из қолдирган, нафақат Ўзбекистон, балки жаҳон миқёсида катта ҳурмат ва обрў-эътиборга сазовор бўлган улкан шахс, давлат ва сиёсат арбоби сифатида танилганлигини таъкидлаб ўтди.

   Шунингдек тадбир сўнгида Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг хотирасига бағишланган махсус видео фильм намойиш этилди.

Самарқандда янги зиёратгохСамарқандда янги зиёратгох
 
Самарқандда янги зиёратгохСамарқандда янги зиёратгох
 

Самарқандда янги зиёратгох

Подробнее
 • Просмотрена: 722

Ўзбекистон Республикасининг "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг мазмун-моҳиятига бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди

    Коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирлар ҳамда 2017 йил 3 январда қабул қилинган №ЎРҚ-419 Ўзбекистон Республикасининг "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг мазмун-моҳиятини талабаларга тўлиқ етказиш мақсадида Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институтида жорий йилнинг 13 январь куни институт Маданият саройида 1-2 курс талабалари иштирокида давра суҳбати ўтказилди.

Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг мазмун-моҳиятига бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтдиЎзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг мазмун-моҳиятига бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди

     Тадбирда институ ректори А.Рискулов, Маънавий-маърифий ишлар бўйича проректор в.в.б. Ш.Мирзамуминов, Ички назорат ва мониторинг бўлими бошлиғи А.Абдурахманов, институт хуқуқшуноси М.Хасановлар ўз маърузалари билан иштирок этишди.

    Унда сўз олганлар Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевташаббуси билан қабул қилинган"Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонун тўғрисида сўзга чиқиб, коррупция хар бир мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиёти учун улкан тахдид бўлиб, у жамиятнинг маънавий-ахлоқий асосларини емиради. Одамларнинг давлатга, бошқарув идораларига ишончнини сўндиради, ислохатлар ғоясини обрўсизлантиради, фуқароларнинг жамият ва давлат ишларини бошқаришдаги иштирокига салбий таъсир кўрсатади.

    Коррупция муаммосига қарши курашишда ҳуқуқий саводхонлик, одамларни халол мехнат қилишга унда, талаба-ёшларда ўз билими, куч ғайрати ва ижодий қобилияти билан юксак марраларга эришиш хиссисини тарбиялаш, фуқароларда коррупцияга нисбатан муросасизлик, тоқатсизлик маданиятини шакллантиришнинг ахамияти жуда катта эканлиги тўғрисида тўхталиб ўтишди
      Ўзбекистон Республикасининг "2017 йил 3 январдаги № ЎРҚ-419 сонли "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунни барча моддалари бўйича батафсил маълумот бериб ўтилди.

    Шу муносабат билан талабаларга институт профессор-ўқитувчилари томонидан ғайриқонуний хатти харакатлар ва билим даражасини баҳолаш вақтида тамагарликка шароит яратиб бериш холатларига гувох бўлсангиз, бу хақда шахсан ректорга ёки Виртуал кабулхонага мурожаат этишлилиги, бунинг учун ректор Виртуал қабулхонасига институтнинг www.tayi.uz веб-сайти ёки тўғридан-тўғри rektor.tayi.uz:8081 орқали кириш мумкинлиги, шунингдек ишонч телефони (233-08-27) орқали мурожаат қилишлари мумкинлигини таъкидлаб ўтилди.

Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг мазмун-моҳиятига бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтдиЎзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонунининг мазмун-моҳиятига бағишланган давра суҳбати бўлиб ўтди

   Учрашув давомида очиқ мулоқат тарзида ташкил этилиб, талабалар томонидан берилган саволларга маърузачилар томонидан атрофлича жавоблар берилди.


Подробнее
 • Просмотрена: 770

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти ректорининг виртуал қабулхонаси ўз фаолиятини бошлади

 

    Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида” 2016 йил 28 декабрдаги Фармонида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш, Халқ қабулҳоналарига ва Виртуал қабулхонага келиб тушган ҳамда тегишлилиги бўйича давлат органлари ва хўжалик бошқаруви органларига юборилган мурожаатлар кўриб чиқилиши устидан тизимли мониторинг ва назоратни амалга ошириш мақсадида Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти ректори Рискулов Алимжан Ахмаджановичнинг виртуал қабул хонаси очилди.

Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти ректорининг виртуал қабулхонаси ўз фаолиятини бошлади
Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти ректорининг виртуал қабулхонаси ўз фаолиятини бошлади       Виртуал қабулхона орқали ўзларингизни қизиқтирган муаммо ва таклифлар ҳамда шикоятлар юзасида тўғридан-тўғри ректорнинг ўзига мурожаат қилиш имкониятига эга бўласиз.

 

Шунингдек ишонч телефони (233-08-27) орқали мурожаат қилишингиз мумкин.

 

Подробнее
 • Просмотрена: 731

  Til, Язык, Language


Новости