• RSS
  • Карта сайта
  • Контакты

Toshkent avtomobil yo`llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti rasmiy veb sayti

Xisoblagichlar
Муҳитдинов Акмал Анварович

Муҳитдинов Акмал Анварович

 

Муҳитдинов Акмал Анварович

   Техника фанлари доктори, доцент, илмий ишлар проректори 1955 йил 19 май куни Тошкент шахрининг Юнусобод туманида хизматчи оиласида тавалут топтан. (Отаси - Мухитдинов Анвар Максудович Ўзбекистонда темир-бетон кўприклари конструкциялари ва лойихдлаш бўйича техника фанлари номзоди, доцент, катта мутахассис булган, 2004 йил вафот этганОнаси - Мухитдинова Тўрапошша Fулгомовна тулик, урта маьлумотга эта булмаган, уй бекаси булиб, беш фарзандининг уаммаларини олий маълумотли, фан номзодлари булиб шаклланишига асос солган. 2001 йили ҳаёгдан куз юмган. Оилада икки ўғил ва уч киз вояга етган. Акмал 1962 йилда тошкентдаги 20-урта мактабга бориб, 1972 йилда уни аъло бахоларга битирди. Шу йили илк бор очилган Тошкент автомобил ва йуллар институтига (ТАИ И) «Автомобил транспорта мухап- диси» ихтисослиги буйича укдгшга кириб, 1977 йили имтиёзли диплом билан битирди. 

   1977-1980 йиллари «Узавто- транстехника» ИИЧБда мухандис лавозимида ишлади. 1980 йил ТАЙ И га стаже р-тадки к,отч и лаво- зимига ишга кдйтиб, сентябр ойидан Москва шахрига йулланди. 1981 йил Москва автомобил ва йуллар институтининг «Авто- мобиллар» ка<})едрасига максадди аспирантура таълимига кирди. 1984 йили «Автомобилнинг пого- насиз узатмаларини бошкариш режимларини танлаих» мавзуси- даги фан номзодлиги диссергация- сини муддатидан илгари муваф- факиятли химоя килиб, 1985 йил бошидан ТАЙ И «Автомобиллар» кафедрасида ассистент лавозимида ишлай бошлади. 1986 йилдан катта укитувчи, 1988 йилдан доцент лавозимларида ишлади. Педагогик фаолияти билан бирга урин- дошлик асосида 1988-1992 йил­лари автотранспорт факультета декани муовини лавозимида иш­лади. 1995-1998 йиллари «Автомо­бил двигатели ва трансмиссияси параметрларини бошкдрув режим­ларини танлашнинг илмий асос- лари» мавзусида илмий тадкикот ишларини докторантурага кириб олиб борди. 1998 йили янги очилган «Автомобилсозлик» факульте- тининг декани лавозимига тай- инланди. 1999 йили «ТАЙИда хизмат курсатган доцент» лаво­зимига муяссар будци. 2000 йилнинг ноябр ойидан институтнинг илмий ишлар ва Инги ахборот технологиялари буйича проректор лавозимида шшшб келмокда. Шу йилдан йошлаб Давлат фан ва техника гурининг устивор йуналишлари т ича давлат буюртмасига грант ошриндори асосида «Повышение I ни ютоспособности автотранспортных IПСДС1В, эксплуатируемых в условиях Центральной Азии» (3.5.26 а), "Ммбор рационального типа миюмобиля-тягача для перевозки нефтепродуктов в условиях Нммчикского перевала» (П-18.40), •< Улучшение энергосбережения на нптомобиле и защита экологии при использовании гибридной системы привода» (П-18.11) илмий мшиуларда тадкикот ишлари олиб бораяпти. 2003 Йили «Методология выбора параметров и режимов управления двигателем и трансмиссией автомо­били» мавзусидаги монографияси 1'ОСсия фанлар академиясининг ||утунроссия илм ва техника ахбо- ротлари института нашриётида чоп этилди. 2004 йил феврал ойида фан доктори даражаси учун диссертация рмоя килди. 

   1991 йили Туркияга туризм Йилан, 1997 йили Жанубий Кореяга, халкаро хамкорлик давлат агентлиги «К01СА» тизимида малака ошириш билан им 1998 йили Чехия «ДЭУАвиа» питомобил ишлаб чицарувчи за- волда сифат бошкаруви тизимини |скшириш ва Узбекистонга олиб келинадиган автомобилларни гсргификат-лаштириш буйича хтимат сафарларига борган. Институтдаги фаолиятидан пппкари 1992 йилдан бери тадбиркорликда кичик бизнес билан хам шугулланади. 1995 йилдан бошлаб ТАЙ И ва «Узстандарт» агентлиги алокаларини кучайтириш билан «Махсу- лотларни ва хизмат курсатишни сертификатлаштириш» конунига мувофик Узбекистан Республика- си автотранспорт комплексида сертификатлаштириш тизимини яратишда иштирок этди. 1996 йили нодавлат шаклдаги «СертифАТ» илмий - техник фир- масини таъсис этиб, сертификат­лаштириш идорасида акредитация- дан утказилди ва бу идорага рахбарлик килиб келади. 1996 йилдан бошлаб «СертифАТ» «Уздавстандарт» агентлиги билан ва мустакил равишда автотранспортларни, унинг эх;шёт кисмларини, автосервис хизмати н и сертификатл аштиришда Республика микёсида хизмат курсатиб келаяпти. 1996 йили 19 июлда Асака шлхридаги

  «УзДЭУАвто» енгил автомобиллар ишлаб чикарувчи кушма корхонасининг очилишида, 1998 йили 16 март купи Самарканд шахрида «СамКочАвто» автобус ва юк автомобиллари ишлаб чикдрувчи кушма корхона очилишида давлаткомиссияси таркибида иштирок этган. Булардан гашкари «СертифАТ» автомобиллар учун бутловчи кисмлар ишлаб чикарувчи корхоналарга сифат бошкаруви тизими сертификатини хам бериш хукукига эга. Шулар жумласига бампер, автоойна, уриндиклар ишлаб чикарувчи кушма корхоналар, Республика буйича «Автотеххизмат» уюшмасига тегишли ва бошка бир катор  ервислар киради хозирги кунда институтда ивтомобил сохаси мутахассис- лирини кизиктирувчи, уларнинг Гщлим сохасини замонавий ва  икболли фикр ва маълумотлар билан бойитувчи, турли су.хбат, мушоира, зукколик учрашувлари- нп уюштириб дам олишни ташкил млдиган, икдидорли, интилувчан ни изланувчан ёшларнинг ИЖсалишига хамрох булувчи, ихтиёр билан уюшган мугахассислар ва талабалар маскани - «Толе» клуби фаолиятини уюштиради. Клуб аъзоларига 25 иктидорли пишба, 2 академик, 5 профессор, фан докторлари, 8 доцент, фан иомзоди, соха вазирликларининг  барлари аъзо. Клуб талаба Лъзоларидан олти нафари икки йилда Республиканинг атокди ОЛИмлари номидаги стипендия «овриндори булдилар ва мшистратурага имтиёзли равишда кабул кдлиндилар. Акмал Анваровичнинг турмуш Уртоги-Мухитдинова (Мансурова) Динара Гасановна Й.Охунбобоев номидаги Республика тиббиёт коллежининг булим бошлити. Уларнинг икки угил, бир киз, келинлари ва бир набираси бор.

Подробнее
  • Ko'rib chiqildi: 49
  • chob etish
Quyidagilarni tavsiya etamiz:

Sayt 2017-yil " ATM " bo'limi tomonidan yaratildi.